UUTTA POTKUA ENNALTAEHKÄISEVÄÄN TYÖHÖN!

DentView:n idea on lähtenyt työssä koetusta tarpeesta lisätä ennaltaehkäisevän hoidon saavutettavuutta ja tarjontaa. Muun työn ohessa oikeasti innostava ja motivoiva omahoidon ohjaus jää usein liian vähäiseksi.

Digitalisaation hyödyntäminen suun terveydenhuollossa voi luoda uusia mahdollisuuksia entistä pa­rem­paan pal­ve­luun, kus­tan­nus­te­hok­kaam­paan ja tuot­ta­vam­paan toi­min­taan ja en­nen kaik­kea ih­mis­ten pa­rem­paan hy­vin­voin­tiin ja ter­vey­teen. DentView mahdollistaa resursseja sitomattoman omahoidon opastustuokion asiakkaiden käytettäväksi hammashoitokäynnin yhteydessä.
DentView pyrkii luomaan henkilökohtaisen lähestymistavan, joka kannustaa käyttäjää pohtimaan suhtautumistaan suunterveyteen. Vuorovaikutteinen kokonaisuus ja itseohjautuvuus vahvistaa oppimistulosta, jota käytännön harjoitteet tukevat. Pelillisyys ja matalan kynnyksen oppiminen korostuvat nuorempien ikäryhmien poluissa. DentView:n itsenäinen oppimismuoto mahdollistaa laajemman ja yksityiskohtaisemman suunterveyden omahoidon opetuskokonaisuuden. Yhdistettynä hoitokäynteihin, se myös luo hyvän pohjan keskustelulle omakohtaisesta suun ongelmien ehkäisystä ammattilaisen kanssa.

DentView mahdollistaa ennaltaehkäisevän hoidon suuntaamisen rajattomasti koko asiakaskuntaan. Tällä tavoin mahdollistamme tasa-arvoisemman hoidon tarjonnan ja erilaisia motivointikeinoja hyödyntäen tavoitamme laajemman kohderyhmän. 

Terveydenhuollon digitalisaation odotukset kohdistuvat myös entistä kohdennetumman tilastotiedon tuottamiseen pal­ve­le­maan eri­lai­sia pää­tök­sen­teon ja joh­ta­mi­sen tar­pei­ta sekä toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tä. DentView tuottaa reaaliaikaista alueellista tietoa mm. eri väestöryhmien suun terveyteen liittyvästä käyttäytymisestä, mitä voidaan alueittain omassa toiminnassa hyödyntää. 

Uskomme ja toivomme, että suun terveydenhuollon yhteisössä löydämme muutoshalua ja intoa lähteä tavoittelemaan parempaa suunterveyttä ja tasa-arvoisempaa hoidon tarjontaa uudenlaisin keinoin!

Eeva Malinen / HLL
Tags :
Share This :

DentView

Recent Posts

Have Any Question?

Go to FAQ

Categories

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!

EMPOWERING GENERATIONS OF SMILES!

Haluatko kuulla lisää?

Liity postituslistalle jättämällä yhteystietosi!

© 2022 DentView® Ltd. Patents Pending Innovation. All Rights Reserved.

Jaa tämä:

Tykkää tästä:

Tykkää Lataa...
%d bloggaajaa tykkää tästä: